50 Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 7 SMP/MTs Semester 1

Latihan Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 7 dan 8 – kali ini kami hadirkan demi memberikan sahabat semua pemahaman akan materi bahasa jawa di kelas menengah pertama dimana memang dari segi bahasa hampir sama namun bahasa jawa memiliki keunikan tersendiri dan memang harus dipelajari demi melestarikan budaya daerah setempat, khususnya bahasa krama jawa dan tata cara penulisanya.

Latihan Soal UAS Bahasa Jawa  Kelas 7 

 1. Budi: Tris … mrenea dak kandhani?

Sutris   : Ana apa Bud, Koksajake ana kang wigati banget.

Budi    : Aku mentas wae ditimbali Bu Guru, diparingi katerangan werna-werna, aku uga diutus Bu Guru manawa kowe, Aris lan Bayu didhawuhi ngadep ana ngarsana sak iki!

Sutris   : Kira-kira arep didukani apa arep didhawuhi apa ya?

Budi    : Aku dhewe durung ngerti Tris .., wis kana enggal ngadep, aku tak nggoleki Aris karo Bayu.

Sutris   : Ya, ya, matur nuwur, aku dak ngadep sak iki.

 1. Manut wacan, ing dhuwur awujud ….
 2. Sapa sing mentas wae ditimbali Bu Guru?
 3. Tembung dakkandhani kuwi angsal ater-ater ….
 4. Budi karo Sutri pada omongan nggunakake basa apa?
 5. Jelasna bedane ngoko alus lan ngoko lugu!
 6. Aku diceluk Pak Guru, dikon melu latihan dadi petugas upacara.

Dadekna basa ngoko alus!

 1. Apa sing diarani tembung saroja! Coba sebutna rung conto wae!
 2. Para pamirsa willujeng pepanggihan kaliyan kula Raras, ing adicara ginem jawi. Ing sonten menika ginem jawi badhe ngrembang babagan unggah-ungguh basa jawi.
 3. Nitik tembung sing digunakake, pawarta kasebut disiyarake lumantar ….
 4. Kang dadi pambiwara adicara ing dhuwur yaiku ….
 5. Jelasna kalebu tembung dwi lingga apa tembung iki!
 6. Meja-meja
 7. tetuku
 8. cekakak
 9. mongan-mangan
 10. Jelasna sing diarani tembung yogyaswara! Sebutna conto wae 2!
 11. Yen kepingin tambah kawruh tambah ilmu

Kudu gelem sing taberi

Saben dina sinau

Lan gelem dha prihatin

Satemah ilmune bontos

 1. Jelasna paugerane tembang megatruh ing duwur!
 2. Jelasna watake!
 3. Jelasna tegese taberi!
 4. Jelasna pangertosanipun tembung rura basa! Sebutna 2 conto wae!
 5. Tulisen aksara jawa!
 6. Pasar legi
 7. Aja seneng gawe reregetan

Latihan Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 8 

 1. Pawarta

Chikungunya ing Trenggalek dumadi ing Kecamatan Dongko, Suruh, Kampak, lan Watulimo. Sing akeh kena penyakit yaiku ing Kecamatan Dongko nganti 522 kasus. Ana ing kecamatan mau, sing kena chikungunya yaiku desa Pringapus, Ngerdani, Sumberbeing, lan desa Dongko. Kanggo Kecamatan Suruh sebaran chikungunya dumadi ing desa Nglebo lan Wanakarta.

 1. Kecamatan sing akeh kena chikungunya yaiku ….
 2. Underan parata ing dhuwur yaiku ….
 3. Pawarta iku migunakake unggah-ungguh basa ….
 4. Dadekna basa ngoko alus!

Ibu lenggah wonten ngajeng

 1. Owahana dadi basa krama alus!

Aku ngeterke Budhe menyang kuburane Ibu.

 1. Simak kutipan sesorah!

Raka kelas 9 ingkang kula tresnani, ingkang sekedhap malih badhe nilaraken bangku pawiyatan (jeneng sekolah) punika awrat sejatosipun kula pinangka wakilipun kelas 7 kaliyan kelas 8 anggen kula hangaturaken panampi atur perpisahan saking raka kelas 9

 1. Tanggap wacana ing dhuwur nalika ….
 2. Tanggap wacaa ing dhuwur nganggo unggah-ungguh basa ….
 3. Kang tanggap wacana yaiku ….
 4. Tanggap wacana sinebut uga ….
 5. Jelasna kerata basa iki!
 6. Kodhok
 7. Piring
 8. Gurur
 9. Jelasna pangertosan tembung yogyaswara lan sebutna contone loro wae!
 10. Jelasn pangertosanipun tembung garba lan sebutna contone loro wae!
 11. Apa sing diarani saloka!
 12. Jelasna tegese saloka kebo nusu gudel!
 13. Apa sing diarani paribasan!
 14. Simaken tembang sinom iki!

Sayektone wong ing donya

Suka syukur mring Hyang Widhi

Kang wus nggelar jagad raya

Samubarang wus cumawis

Kanggo srananing urip

Sarta kabeh titahipun

Aja nganti sangsara

Mangajab sarta mangesthi

Kanthi srana kapitayan sowang-sowang

 1. Jelasna paugeran tembang sinom ing dhuwur!
 2. Jelasna tegese tembung sowang-sowang!
 3. Jelasna watake tembang sinom!
 4. Tulisen aksara jawa: pancine disimpen mas panji ing lemari.
 5. Ukara iki gantinen ing aksara latin!

?ba[k”= F   [konFu/ski=[b=[kl\.

 1. Sebutna perangane layang ganep!
 2. Gawea layang undangan kang isine OSIS arep ngenekake acara perpisahan kelas 9!

Kapethik Saka LKS Basa Jawa

1. Crita Jaka Thole iku kalebu jenise crita ….
a. fable
b. legenda
c. mite
d. sage

2. Kadadeyan apa kang ana ing crita Jaka Thole iku ….
a. Jaka thole dipitnah kara kanca prajurit
b. Jaka Thole didhupukake karo putri raja sing wuta
c. Jaka thole di catur dening para tamu
d. Dumaning sumber banyu saka tanceping tekening Dewi Ratnadi

3. Apa irah-irahan (judul) wacan ing dhuwur ?
a. panji laras
b. jaka lodhong
c. jaka kendhil
d. Jaka Thole

4. Kadadeyan pirang pada (alinia ) wacan ing dhuwur ?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

5. Sapa jenenge bojone Jaka Thole ?
a. Dewi Ratnadi
b. Dewi Sekartaji
c. Dewi Rarayana
d. Dewi Shinta

6. Tembung loro utawa luwih kang digandheng (diraketake) dadi siji kanthi nyuda wandane, diarani …
a. tembung entar
b. tembung surojo
c. tembung garba
d. tembung panyandra

7. Jaka Thole iku minangka prajurit kang ora ana tandhingane kang diarani wiratama. Wiratama iku kalebu golongane ….
a. tembang saroja
b. tembang entar
c. tembang panyandra
d. tembang garba

8. sumardi iku bocah sing gedhe endhase, kamangka ora di senenge kancane. Gedhe endhase kalebu
tembang ……
a. saroja
b. sanepa
c. entar
d. garba

9. Gatut kaca iku satriya kang gagah prakosa. Gagah Prakosa, kalebu tembung …..
a. saroja
b. garba
c. entar
d. sanepa

10. Ukara-ukara ing ngisor iki kang migunakake tembung entar yaiku …..
a. karo tangga teparo iku kudu sayuk rukun
b. Wanodyayu kuru akinganeng ngisor wit nagasari
c. bocah iku kuru semangka
d. kowe iku isih mudha isih dawa jangkahmu

11. Dongengiku kalebu crita rakyat kang diwarisake kanthi cara ….
a. langsung
b. lisan
c. batin
d. meguru

12. Wong kang pegaweyane dongeng diarani …..
a. Juru sabrang
b. juru potret
c. juru dongeng
d. juru lisan

13. Dongeng iku penting banget kanggo ndhidhik lan mulang, sebab ing dongeng iku akeh ….
a. pitutur becik
b. gorohe
c. mantrane
d. jopa-japune

14. Salah siji kang narik saka dongeng yaiku ……
a. isine crita kabeh ora bisa dinalar
b. isine dongeng bener kabeh, sejarah
c. ana paraga lan kadadeyan sing aneh
d. juru dongeng wis tua kabeh

15. Nganthi saiki dongeng dadi alat kang ampuh kanggo mulangake ….
a. matematika
b. basa jawa
c. budi pekerti
d. sejarah

16. Dongeng kang kalebu legenda umpamane …..
a. timun mas
c. jaka bodho
d. keyong mas
d. asal usul Surabaya

17. Dongeng kang awujud fable, upamane ….
a. timun mas
b. kancil lan baya
c. keyong mas
d. Surabaya

18. Dongeng Arya Damar iku padha utawa meh padha karo dongeng ….
a. Bajul sengara
b. kleting kuning
c. malin kundhang
d. jaka tarub

19. Manut dedongengan ing Medura, ratu-ratu ing Medura iku Saka anak turune ….
a. Kencana wungu
b. Arya kedhot
c. Gajah mada
d. Sawunggaling

20. Cindhe Laras iku satemene putrane …
a. Raden putra
b. Raden seta
c. Ratu buta
d. Garudha

21. Kegiatan wawancara iku nduweni tujuwan golek …..
a. pawarta lan katrangan
b. rekaman
c. tema
d. pawarta

22. Sadurunge nindakna wawancara sing kudu ditentokake ….
a. alat rekaman
b. rancangan/ngrengrengan
c. tema lan tujuwan
d. buku lantas

23. Wong sing di wawancarai di arani …..
a. pakar
b. nara sumber
c. guru
d. tukang

24. Basa sing di gunakna nalika wawancara kudu manut …..
a. unggah – ungguh
b. sing wawancara
c. nara sumber
d. sing ngongkon

25. Nalika wawancara, menawa ana sing durung di ngerteni kudune …
a. nakokake maneh supaya ngerti lan gambling
b. dikira-kira dhewe wae mesthi benere
c. dilewati wae ora usah dilaporke
d. ditakoke sesuk wae menawa kepethuk maneh

26. Tumrap wong jawa tindak – tanduk, ngomong, nganggo klambi kuwi ana….
a. tata kramane
b. panggonane
c. unggah-ungguhe
d. carane

27. Tata karma ing bab ngendikan, matur, ngomong iku arane ….
a. undha usuk
b. sopan santung
c. andhap asor
d. unggah-ungguh

28. Panggonane tembung pitakon kang bener yaiku …..
a. sinten teginipun computer punika, mbak ?
b. Ing pundi salak pondok sakiloipun
c. punapa rawuhipun Mas Daru ?
d. Kados pundi caranipun nanem apel

29. ………….asmanipun bapak panjenengan ?
a. Ing pundhi
b. pinten
c. sinten
d. kala menapa

30. Bu, aku njaluk pamit arep mulih. Basa karma sing bener manut unggah-ungguh yaiku ….
a. Bu, kulo nyuwun pamit badhe kondur
b. Bu, kula nedhi pamit ajeng kondur
c. Bu, kawula nyuwun pamit badhe manthuk
d. Bu, kula nyuwun pamit, badhe wangsul

31. Para siswa kedah saged mapanaken dhiri pribadinipun manut ing panggenan, wekdal lan swasananipun,
sipat punika naminipun ….
a. empan papan
b. mapan empan
c. papan dhiri
d. papan becik

32. Mbak Siti lungone wis rong sasi. Basa ngoko alus/andhapipun inggih punika ….
a. Mbak Siti kesahipun sampun kaleh sasi
b. Mbak Siti tindakipun sampun kalih sasi
c. Mbak Siti tindake wis rong sasi
d. Mbak Siti kenganipun wis rong sasi

33. Tuladhanipun basa ngoko lugu inggih menika ….
a. Aku duwe pitik telu, kabeh lemu-lemu
b. Panjenengan apa arep tindak Mas ?
c. Panjenengan dalemipun pundi ?
d. Kula ajeng kesah teng Meduten

34.
Yen katulis ing aksara latin …….
a. Wong lima krasa lara
b. Wong sanga krasa lara
c. wong lima arep lunga
d. wong sanga lara kabeh

35.
Yen katulis aksara latin ……
a. Basa jawa iku anyar
b. Basa jawa iku mbayar
c. Basa jawa iku mayat
d. Basa jawa kuwi mayat

36.
Yen katulis aksara latin ……
a. Aku duwe meri lima
b. aku duwe peti lima
c. aku duwe duri lima
d. aku melu duwe meri

37.
Yen katulis aksara latin ……
a. Bapa sida tindak
b. Bapak sida tindak
c. Bapak apa sida tindak
d. Bapak apa arep tindak

38. Sapa nata bata, yen katulis aksara jawa ……
a.
b.
c.
d.

39. Kana ana paga, Yen katulis aksara jawa ……
a.
b.
c.
d.

40. Buku iku kudu ditulisi , yen katulis aksara jawa …….
a.
b.
c.
d.